Privacybeleid

Privacy en leerlinggegevens test 4
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de stichting is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld en op te vragen bij de directie.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Esis.
Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.
 
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.
 
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.
 
De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden

Passend onderwijs
Bij ons op school worden kinderen soms apart geholpen binnen of buiten de klas. Kinderen zullen in de toekomst steeds meer op verschillend niveau gaan werken. Dit wordt passend onderwijs genoemd.  Onderwijs naar de mogelijkheden, die elk individueel kind heeft. Ook binnen de Bogerman zoeken we naar manieren om  dat op de beste wijze te doen. Belang­rijk is dat er in de lessen veel structuur zit (effectieve instructie) en dat kinderen zich leren uiten en met moderne media om leren gaan (mediatheek, computer). Ook is het zinvol, dat kinderen zelfstandig leren werken maar ook samen kunnen werken en met en van elkaar leren. Dat vraagt veel van vaardigheden van onderwijzers en leerlingen.
 
Als het toch beter is voor een kind om naar een school voor speciaal basisonderwijs te gaan, wordt hiervoor uitgebreid onderzoek gedaan en met u als ouders overlegd.

Voordat externe specialisten uw kind testen, wordt hiervoor van u toestemming gevraagd via een handtekening. Na uitgebreid onderzoek moet U uiteindelijk ook bij een daadwerkelijke verwijzing naar een andere school hiervoor toestemming geven.
 
In het kader van passend onderwijs zal in het traject van verwijzing en zorgverlening de komende jaren het nodige veranderen. Wij moeten als school een schoolondersteunngsplan samenstellen, waarin wordt beschreven tot welke zorg wij in staat zijn.