Rotterdams Goud

In januari kregen wij bezoek van een Tweede Kamerlid. Klik hier voor zijn verslag in de Tweede kamer

Wat is Rotterdams Goud ? Klik hier voor een uitleg over de school en Rotterdams goud


Onze school is een Rotterdams Goud school. Dat betekent dat wij een aanpak implementeren die geïnspireerd is op de werkwijze van Uncommon Schools uit New York (bekend van Teach like a Champion). Deze aanpak streeft naar excellent onderwijs en gelijke kansen voor elke leerling. Wij werken daardoor met de technieken van Teach Like a Champion en focussen op een sterke gedragscultuur, met vaste routines voor duidelijkheid en meer effectieve lestijd. We richten ons op de kernvakken rekenen, taal en lezen.


Belangrijkste aspecten Rotterdams Goud:

1. Effectief organiseren De school is zo georganiseerd dat de leerkracht zich vooral kan richten op zijn lesgevende taak. Er is een operationele leider die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. De inhoudelijke schoolleider zorgt voor de inhoudelijke schoolontwikkeling en de ontwikkeling van alle teamleden. Er is een leerlingdecaan die ondersteunt op het gebied van gedrag en zorg. De intern begeleider richt zich op het opbrengstgericht werken.

2. Keuzes in het curriculum (het aanbod) We focussen op taal, lezen en rekenen in combinatie met burgerschap. We werken met cruciale doelen en datagestuurd. Dat betekent dat we onze aanpak afstemmen op de resultaten schoolbreed, op groepsniveau en op leerlingniveau.

3. Gedragscultuur Wij hebben een duidelijk programma over de manier waarop leerlingen, alle teamleden en ouders met elkaar omgaan. We werken met duidelijke routines waardoor iedereen weet wat er verwacht wordt. Dat zorgt voor een positief leerklimaat en een hoge effectieve leertijd.

Andere belangrijke uitgangspunten van Rotterdams Goud zijn:
• Het plezier in leren
• Hoge verwachtingen van leerlingen
• Een duidelijke doorgaande lijn met betrekking tot pedagogisch en didactisch handelen. • Teamsamenwerking •       Voortdurende professionalisering
• Aandacht voor het welbevinden van iedereen in de school
• Het betrekken van ouders
• Een duidelijk verzuimbeleid

De implementatie is in schooljaar 2020-2021 begonnen en wordt de komende drie jaar stapsgewijs verder uitgebouwd